PAINTINGS

Click on each image to expand >

KINDA REIHER / 2014 / oil on canvas / 40.5 x 30.5 cm

press to zoom

FATHERHOOD PAINTING NO.1 / 2011 / oil and marker pen on canvas / 91.5 x 61 cm

press to zoom

SNOW WHITE / 2014 / charcoal, spray paint and emulsion on canvas / 76 x 50.5cm

press to zoom

FATHERHOOD PAINTING NO. 2 / 2012 / acrylic on canvas / 244 x 163cm

press to zoom

GYPSY MOTHER AND CHILD / 2014 / acrylic on canvas / 103 x 83cm

press to zoom

ICH BIN DU FARTER / 2014 / acrylic on canvas / 150 x 89.5cm

press to zoom

SNOW WHITE'S CLEARING NO.1 / 2014 / plywood, wood, marker pen, charcoal, acrylic and vinyl coated fabric, 195 x 140 x 10cm

press to zoom

SNOW WHITE'S CLEARING NO.2 / 2014 / wood, marker pen, charcoal, acrylic and vinyl coated fabric / 195 x 140 x 16cm

press to zoom

THEORY FOR NOTHING / 2014 / rubber-coated fabric, spray paint, marker pen, wood and aluminium / 195 x 145cm

press to zoom

THE DUNGHEAP / 2014 / rubber-coated fabric, acrylic paint and marker pen / 195 x 145cm

press to zoom

NO PAINTING CLEARING / 2014 / rubber-coated fabric, marker pen, acrylic and aluminium / 195 x 145cm

press to zoom

WOMAN WITH A RED NOSE / 2012 / marker pen, aluminium, oil paint, spray paint, charcoal and rubber-coated fabric / 195 x 140cm

press to zoom

RACHTWURST 10 (THE SMOKERS) / 2009 / oil and marker pen on canvas / 40.5 x 30.5cm

press to zoom

SEBASTIAN DE MORRA / 2011 / oil on board / 60.5 x 46cm

press to zoom

THE LAZY PUPPIES NO. 2 / 2013 / 50.6 x 40.5cm / oil on canvas

press to zoom

FEELER, THINKER, BURNER / 2011 / oil on board / 29.2 x 21.5cm

press to zoom

RACHTWURST 11 (FATHER AND SON) / 2009 / oil on canvas / 40.5 x 30.5cm

press to zoom

UNWORKABILITY STARTS AT 6 / 2011 / oil on board / 50.5 x 40.7cm

press to zoom

FATHER AND SON / 2011 / acrylic on canvas / 354 x 207cm

press to zoom

THE GYPSY MOTHER NO. 2 / 2012 / acrylic on canvas / 362 x 245cm

press to zoom

A DOG ALWAYS WANTS ITS DINNER / 2012 /acrylic on canvas / 339 x 245cm

press to zoom

WOMAN JOGGING AT HOLLOW POND / 2009 / oil on canvas / 35.5cm x 25cm

press to zoom

THE LUCKY POET / 2009 / oil on canvas and hardwood / 42cm x 32cm

press to zoom

TOO SMART TO MOVE TOO SLOW TO STAY / 2012 / acrylic on canvas / 288 x 378cm

press to zoom

TWO WOMEN / 2013 / acrylic on canvas, fabric, foam, plywood and wood / 350 x 400 x 100cm

press to zoom

UNWORKABILITY STARTS AT 5 / 2011 / oil on board / 60.5 x 46cm

press to zoom

REARTICULATED HEAD / 2011 / oil on board / 24.1 x 17.1cm

press to zoom

FEELER NO. 2 / 2011 / oil on board / 29.2 x 21.5cm

press to zoom

ELTON JUAN / 2011 / oil on canvas / 76 x 50.5cm

press to zoom

THE LILLIES / 2009 / 76cm x 61cm / oil on canvas

press to zoom

RACHTWURST 2 / 2009 / oil on canvas and marker pen / 40.5 x 30.5cm

press to zoom

THE DOGS / 2010 / acrylic on canvas / 264 x 374cm

press to zoom

BIG FLOWERS / 2010 / acrylic on canvas / 106 x 85cm

press to zoom

ABSTRACT PAINTING / 2009 / oil on canvas / 77.5 x 103cm

press to zoomEXHBITIONS
PAST
FUTURE


ARTISTS
KAI BADILLO
DAMIAN BENGTSON
HARMONY BENEVIDES
HANS BETZER
DEMETRIUS GATTIS
KALMAN AND MAURY
SUSANA METRO
OMAR PING
GEOFFREY POUDRIER